top of page

Dernek Tüzüğü

DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ
MADDE – 1 

  Derneğin adı:''Haydarpaşa Lisesi Mezunları Derneği'dir. Merkezi  (İSTANBUL)  dur. Ülke genelinde genel kurul kararı ile şube açabilir. 

DERNEĞİN AMACI
MADDE - 2

Derneğin amacı aşağıda gösterilmiştir: 
1) Haydarpaşa Lisesi Mezunları ve Lisede görev 
  yapmış ve yapmakta olan Öğretmenler arasında,
  sosyal ve kültürel dayanışmayı sağlamak; 
2) Haydarpaşa Lisesinin görkemli geçmişine uygun ve 
  günümüz çağdaş eğitim düzeyine getirilmesi için 
  gelişim ve dinamizm halinde olmasını sağlamak

DERNEĞİN FAALİYET KONULARI VE BİÇİMLERİ
MADDE -3

Amacın gerçekleşmesi için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur: 
1) Sosyal Faaliyetler: 
  a) Lokal açmak ve işletmek 
  b) Ananevi ''Pilav Günü''Düzenlemek 
  c) Geziler, Piknik ve Geceler Düzenlemek 
  d) Yardımlaşma Sandığı Kurmak, Huzurevi açmak. 
  e) Piyango Düzenlemek, Çocuk Bakım Yuvası açmak. 
  f) Üyeler arasında iletişimi ve dayanışmadaki sürekliliği
  sağlamak için gazete, dergi, bülten çıkarmak, internet 
  sayfası açmak
  h) Lisemizin muhtaç durumdaki öğrencilerinden ve 
  yükseköğrenimdeki mezunlarından başarılı 
  olanlarına maddi ve manevi olanaklar sağlayarak 
  destek vermek, 
2) Kültürel Faaliyetler : 
  a) Dernek amacı doğrultusunda Resmi, Özel, Akademik Kuruluşlar ve   “  Sivil Toplum Kuruluşları” ile işbirliğinde bulunmak, Derneğin amacına ve   faaliyet konusuna uygun vakıflar kurmak, üçüncü kişilerle müştereken   kurulacak  vakıflara  ve derneklere kurucu olmak veya faaliyet halinde olan  vakıf ve derneklere sonradan katılmak, kurucusu olduğu ya da sonradan üye olarak katıldığı vakıflara taşınır veya taşınmaz mal vakfetmek,   bağışlamak suretiyle amacın devamlılığını sağlamak;
  b) Edebiyat ve Güzel Sanatlar dalında sergiler 
  açmak; Bu konularda çalışma yapan mezunlarımıza 
  yardımcı olmak. 
  c) Kitaplık ve Okuma Odası kurmak. 
  d) Konferans, Panel, Seminer vb. düzenlemek

 

TAŞINMAZ MAL EDİNME 
MADDE - 4

Derneğin ikametgahları ile amaç ve faaliyetleri için gerekli taşınmaz edinebilir bağış ve vasiyet yoluyla sahip olabilir. Sahip olduğu taşınmaz mallar üzerinde Genel Kurul’un vereceği yetkiye dayanarak Yönetim Kurulu tarafından Derneğin amaç ve faaliyet konuları ile ilgili her türlü tasarruflarda bulunabilir.
 

DERNEĞE ÜYE OLMA ŞEKİLLERİ ve ŞARTLARI İLE ONUSAL BAŞKANLIK
MADDE - 5

Derneğin üyelik çeşitleri: 
A)Asil Üyelik:Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip. 
Haydarpaşa Lisesi mezunu olanlar ve Lisede görev yapmış ve yapmakta
olan öğretmenler derneğe’’Asli Üyelik’’ için başvurabilir. Bu başvuru, Dernekçe hazırlanmış’’Üyelik Giriş Bildirgesini” doldurmak ve imzalamakla olur. Alınan bildirge karşılığında, başvuru sahibine bir alındı belgesi verilir. Yönetim Kurulu Üyelik için yapılan başvuruları en çok otuz gün içinde’’Üyeliğe Kabul’’ veya isteğin reddi şeklinde karara bağlayıp başvuru sahibine yazı ile duyurur. Başvurunun otuz gün içinde olumlu veya olumsuz, bir karara bağlanmaması halinde başvuru sahibi üyeliğe kabul edilmiş sayılır. Yalnız Asli Üyeler, Genel kurulda oy kullanma hakkına sahiptir. 
B)Fahri Üyelik:Derneğin çalışmalarına ilgi gösteren ve gönüllü olarak fiili ve nakdi katkılarda bulunanlara Fahri üyelik verilir. Fahri üyeler Genel Kurula katılabilirler ;Ancak oy kullanma hakları yoktur; Dernek organlarına seçilemezler. 
C)ONUR Üyeliği:Derneğin amaçlarının tahakkuku hususunda maddi-manevi ve bilimsel açılardan büyük yardımlarda bulunan Devlet Adamlarına, şahıslara ve iki dönem Dernek Yönetim Kurulu üyeliği yapanlara Yönetim Kurulu Kararı ile Dernekçe düzenlenmiş ONUR ÜYELİĞİ BELGESI verilir.Onur ve Fahri Üyeler için ayrı bir defter tutulur.

D)ONURSAL Başkanlık: Derneğin amaçları doğrultusunda maddi-manevi büyük katkı sağlamış ve iki dönem yönetim kurulu başkanlığı yapmış dernek eski Başkanlarına, Yönetim Kurulu  kararı  ile  Dernek Onursal Başkanı ünvanı  ve  Onursal Başkan Belgesi verilir.

ÜYELERİN HAKLARI 
MADDE - 6

Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Üyeler arasında dil,ırk,renk,cinsiyet,din ve mezhep, aile, zümre ve sınıf farkı gözetilmez. 


ÜYELİĞİN SONA ERMESİ 
MADDE - 7

Aşağıdaki hallerde üyelik sona erer: 
1) Üyenin istifa dilekçesini Yönetim Kuruluna vermesi ile, 
2) Medeni hakları kullanma Ehliyetinin kaybedilmesi veya Yüz kızartıcı bir suçtan dolayı hüküm giymiş olması ile, 
3) Yüklendiği aidatı vadettiği dönemler içinde, haklı bir neden olmaksızın 
ödemeyen ;uyarıcı yazıya rağmen verilen mehil içinde birikmiş aidatın 
ödenmemesi 
4) Derneğin amaçlarına aykırı hareket edilmesi hallerinde Yönetim Kurulu 
kararı ile üyelik sona erer.Bu durumdaki üye, Genel Kurula itiraz edebilir . 
GK kararı kesindir.

DERNEĞİN ORGANLARI 
MADDE -8 

Derneğin organları aşağıdaki kurullardan oluşur 
A) Genel Kurul 
B) Yönetim Kurulu 
C) Denetleme Kurulu 

 

 

A) GENEL KURUL 
MADDE -9

Genel Kurul, Dernek asil üyelerinden teşekkül eden en yetkili Kuruldur. Genel Kurul iki yılda bir, ocak ayı içinde, Yönetim Kurulunun çağrısı ile olağan olarak toplanır. Ayrıca, Yönetim ve Denetleme Kurulunun gerekli gördüğü durumlarda yada asil üyelerin beşte birinin isteği üzerine olağanüstü toplanır. 

ÇAĞRI-USULÜ 
MADDE-10 

- Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya  yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.
 

TOPLANTI VE KARAR YETER SAYISI 
MADDE -11

Genel Kurul, aidat borcu olmayan üyelerin yarısından bir fazlasının katılması ile toplanır. İlk toplantıda yeterli sayı sağlanmazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, ikinci toplantıya katılan üye sayısı Dernek Yönetim ve 
Denetleme kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz. Toplantı kararları, toplanan üyelerin salt çoğunluğunun oyu ile alınır. Ancak, derneğin maliki olduğu taşınmazların  ; satılması, bağışlanması, vakfedilmesi, ipotek edilmesi, üzerinde intifa ve irtifak hakkı tesis edilmesine  ilişkin  tüm kararlar, toplantıya katılan tüm üyelerin üçte ikisinin oyuyla alınır. 

TOPLANTI YÖNTEMİ  
MADDE -12 

Dernek Genel Kurul toplantıları, bildirilen gün, saat ve yerde yapılır. Genel Kurula katılacak üyeler, Yönetim Kurulu’nca düzenlenen 
listedeki adlarının karşısına İmza koyarak toplantı yerine girerler. On birinci maddede belirtilen yeter sayı sağlanmışsa durum bir tutanakla saptanır ve toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı ya da görevlendireceği Yönetim Kurulu Üyelerinden biri tarafından açılır..Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir Başkan, bir Başkan yardımcısı ve bir yazmandan oluşan’’Genel Kurul Başkanlık Divan’ ı seçilir. Toplantının yönetimi, Divan Başkanına, onun görev verdiği durumlarda Divan Başkan yardımcısına aittir. Yazman toplantı tutanağını düzenler ve Başkanla birlikte imzalar.Toplantı sonunda tutanak ve bütün belgeler Yönetim Kurulu Başkanına verilir.
 

GÖRÜŞÜLECEK KONULAR 
MADDE -13 

Genel Kurulda yalnız Gündemde yer alan konular görüşülür. Genel kurul kararıyla gündem değiştirilebilir.Ancak,toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların Gündeme alınması zorunludur. 
 

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ 
MADDE -14 

Genel Kurulun görüşüp karara bağlayacağı işler şunlardır: 
1) Derneğin geçen dönemki çalışmalarını inceleyerek gerekli kararları 
almak, 
2) Derneğin hesaplarını ve Denetleme Kurulu Raporunu inceleyip Yönetim Kurulunu aklamak, 
3) Yönetim Kurulunca düzenlenen bütçe tasarısını görüşüp onaylamak, 
4) Gelecek dönem çalışmalar için gerekli ilkeleri saptamak ve yönergeleri vermek, 
5) Yönetim ve Denetleme Kurullarını seçmek, 
6) Dernek tüzüğünün değiştirilmesine karar vermek, 
7) Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınmasına, ya da mevcut taşınmaz malların satılması konusunda Yönetim Kuruluna yetki vermek, 
8) Derneğin dağıtılmasına karar vermek, 
9) Dernekten çıkarılan üyenin itirazını görüşerek karara bağlamak, 
10)Dernek amacı ve faaliyet konusuna uygun Vakıflar kurulması, kurulmakta olan vakıflara müştereken kurucu olunması, bu Vakıflara kuruluş malvarlığı olarak taşınmaz mallar ile menkul ve/veya paraların vakfedilmesi, bu tür vakıflara üye atanması ve bağışta bulunulması hususlarında Yönetim Kurulu’na yetki vermek.

ORGANLARIN SEÇİMİ SEÇİLENLERİN İDAREYE BİLDİRİLMESİ 
MADDE -15  

Genel Kurulda , dernek organları ayrı ayrı gösterilecek adaylar veya  aday listeleri halinde seçilebilecekleri gibi;  aynı liste kapsamında gösterilerek birlikte de seçilebilirler.

Liste halinde gösterilen asil ve yedek üyeler için aday  listelerinde belirlenmiş olan sıralama geçerli olur. 

Genel Kurulda yapılan seçimi izleyen 30 gün içinde, Yönetim Kurulu Başkanı tarafından, Yönetim ve Denetleme Kurulları ile Derneğin diğer organlarına seçilen asil ve yedek üyelerin Ad ve Soyadları, Baba adı, Doğum yeri ve tarihleri, vatandaşlık numaraları ve ikametgahları Dernek merkezinin bulunduğu en büyük mülki amirliğine yazıyla bildirilir. 
 

B)YÖNETİM KURULU 
MADDE -16 

Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından, adaylıkları Genel Kurulda ilan edilmiş Üyeler arasından ,iki yıllık görev süresi için, seçilmiş 19 asil 6 yedek üyeden teşekkül eder. Liste halinde gösterilmemiş adayların oylamasında daha az oy alanlar , oy sıralaması dikkate alınmak üzere yedek üyeleri teşkil ederler.
 

MADDE -17

Yönetim Kurulu ilk toplantısında kendi üyeleri arasından Bir  Başkan ,Bir Başkan Vekili, İki Başkan Yardımcısı, Bir Sekreter, Bir Sekreter Üye Yardımcısı, Bir Sayman Üye ve Bir  Sayman Üye Yardımcısıseçerler. Geri kalan yönetim kurulu üyeleri arasından, kurulacak çalışma  komitelerinin Başkanlarını seçerler. Çalışma Komiteleri Başkanları, Dernek Üyelerinin arasından kendi komitelerinin üyelerini seçerek Yönetim Kurulunun onayına sunarlar.
 

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ GÖREV DAĞILIMI 
MADDE -18 

Görevlendirilen Yönetim Kurulu üyeleri aşağıda gösterilen görevleri yerine getirirler: 
1) Başkan: Derneği temsil eder. Yönetim Kurulu toplantılarına başkanlık eder. Derneği borçlu ve alacaklı duruma sokacak belgelerle çekleri Sayman üye ile birlikte imza eder.
2) Başkan Vekili: Başkanın yokluğunda ayni görev ve yetkileri Başkan adına yerine getirir. Başkanın vereceği görevleri yapar. 

2-a) Başkan  Yardımcıları: Başkan’ın ve Başkan Vekili’nin vereceği görevleri yaparlar.

3) Sekreter Üye: Derneğin bütün yazışmalarını idare; Genel Faaliyetleri ve Çalışma Komitelerini takip, tanzim ve koordine eder. Derneğin kanunen bulundurması zorunlu olan defterlerin muntazam tutulmasını sağlar. Yönetim Kurulu toplantılarının Gündemini hazırlar, toplantı tutanaklarının muhafazasını ve alınan kararların yerine getirilmesini takip eder. Başkan’ın ve Başkan Vekili’nin vereceği görevleri yapar.

3-a) Sekreter Üye Yardımcısı: Sekreter Üyenin yokluğunda aynı görev ve yetkileri Sekreter Üye adına yerine getirir. Başkanın ve Başkan Vekili’nin vereceği görevleri yapar. 
4) Sayman Üye: Derneğin bütün mali işlerini yürütür. Derneği borçlu ve alacaklı  durumuna  sokacak Belgelerle çekleri Başkanla, yokluğunda 
başkan vekili ile birlikte imza eder. Derneğin taşınır taşınmaz mallarının kütüğünü tutar ve bunlara ilişkin belgeleri saklar. Her ay sonu derneğin mali durumunu gösteren’’Hesap Özeti’ ni Yönetim Kuruluna verir. Genel Kurula sunulacak Gelir-Gider tablosu ile , yeni dönem bütçe tasarısını hazırlar. Saymanlık işlerinde görevlendirilen personeli denetler. Başkan’ın ve Başkan Vekili’nin vereceği görevleri yapar. 
4-a) Sayman Üye Yardımcısı: Sayman Üyenin yokluğunda aynı görev ve yetkileri Sayman Üye adına yerine getirir. Başkan’ın ve Başkan Vekili’nin vereceği görevleri yapar. 

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI 
MADDE -19 


Yönetim Kurulu, ayda en az bir defa toplanarak gündemdeki konuları görüşür Karara bağlar.Yönetim Kurulu üye sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. 

MADDE -20

 

Mazeret bildirmeksizin,  birbiri ardına üç  toplantıya veya bir yıllık dönem içinde  beş toplantıya katılmayan yönetim kurulu üyesi, Sekreterya tarafından ikaz edilir  ve akabindeki toplantıya da katılmaz ise,  istifa etmiş sayılır ve yönetim kurulu üyeliği düşer. Bu durumda veya yönetim kurulu üyesinin  istifasında  yerine sıradaki yedek üye getirilir.

 

YÖNETİM KURULUNUN YEDEK ÜYELERLE TAMAMLANAMAMASI 
MADDE -21 

Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle, yedeklerinde getirilmesinden sonra, üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse, Genel Kurul, mevcut Yönetim Kurulu üyeleri veya Denetleme Kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır.

 

 

YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ  
MADDE -22 

Derneğin Tüzük ve Genel Kurulca alınan kararlara uygun olarak 
yürütülmesinden Yönetim Kurulu sorumludur. Bunun için: 
1) Derneği temsil eder; Ya da bu konuda kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki verir,
2) Genel Kuruldan yetki alarak Dernek şubelerinin açılması için şube kurucularına yetki verir. 
3) Derneğin amacı ve Genel Kurul teklif ve tavsiyeleri doğrultusunda 
Çalışma Programı" hazırlar
4) Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapar ve gelecek döneme ait bütçeyi faaliyet raporunu hazırlayarak genel kurula sunar. 
5) Derneğin genel yönetimini yürütür ve yasal yollardan haklarını korur. 
6) Dernekte çalıştırılacak personel ve bunlara ödenecek ücret hakkında karar verir. 
7) Çalışma komitelerinin başkanlarını seçer, yönetmeliklerini hazırlar, 
tekliflerini görüşüp karara bağlar ve çalışmalarını denetler. 
8) Dernek Asli, Fahri ve Onursal üyelikler hakkında karar vermek ve üyelik giriş ile yıllık aidatı belirlemek. 
9) Dernekten çıkarılması gereken üyeler hakkında karar alır. 
10) Derneğin amaçları doğrultusundaki konularda yurt içinde ve yurt dışında araştırma ve inceleme yapacaklarla toplantılara katılacakları saptar. 
11) Yönetim Kurulu üyeleri arasında görev taksimi yapar. 
12) Dernek defterlerini usulüne uygun olarak tutar. 
Genel Kurul tarafından yetki verilmesi halinde derneğin amacı ve faaliyet konusuna uygun Vakıflar kurulması, kurulmakta olan vakıflara müştereken kurucu olunması, bu Vakıflara kuruluş malvarlığı olarak taşınmaz mallar ile menkul ve/veya paraların vakfedilmesi, bu tür vakıflara üye atanması ve bağışta bulunulması hususlarında karar verir

C)DENETLEME KURULU  
MADDE -23
"Denetleme Kurulu", 3 Asil ve 3 yedek üye olmak üzere, Genel Kurulca, adaylıkları ilan edilmiş Dernek üyeleri arasından seçilir. 


MADDE -24
Denetleme aşağıdaki maddelerde belirtilen esas ve usullere uygun olarak en az bir yılı geçmeyecek aralıklarla yapılır. Denetleme sonuçları, Denetleme kurulunca rapor halinde yönetim kuruluna ve gerektiğinde Genel Kurula sunulur. 
 

DENETLEME KURULUNUN GÖREVLERİ 
MADDE -25 

Aşağıda belirtilen hususlar: 
1) Paraya bağlı birimler ve belgelerin incelenmesi, 
2) Daha önceki Denetleme raporlarındaki eleştiri ve tavsiyelerin ne derece yerine getirildiğinin araştırılması; o tarihe kadar tamamlanmayan veya düzeltilmeyen konuların rapora katılması, 
3) Tahsilat(Üye aidatları, Bağış ve yardımlarla ilgili)işlerinin, demirbaş 
sayımlarının incelenmesi, 
4) Derneğin gelir -gider kayıt ve evraklarının incelenmesi, 

5) Kanunen tutulması zorunlu olan Dernek Defterlerinin muntazam 
işlenip işlenmediğini incelenmesi, Denetleme Kurulunun görevlerindendir.
 

DENETLEME ESAS VE USULLERİ 
MADDE -26

Denetleme Kurulu, yukarıda belirtilen görevleri yerine getirmek üzere 
aralarında iş bölümü yaparlar.Her bir denetçi kendisine düşen görevleri:
Dönem Çalışma Programına, tüzüğe, Dernekler Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak yerine getirir; ve denetleme kurulunda görüşmek üzere bir‘’Alt Rapor’’hazırlar. Bu Alt Raporlar Denetleme Kurulunda görüşülerek Yönetim Kuruluna veya Genel Kurula sunulacak Ana Raporda birleştirilir.

Derneğin İç Denetimi: Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.
 

D) YÜKSEK İSTİŞARE DİVANI

MADDE -27

Yüksek İstişare Divanı ,  Derneğinin danışma komitesidir.

Yüksek İstişare Divanı;  derneğe borcu olmayan ve üyelikleri devam eden eski Dernek Başkanları  ile Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu asıl üyeliği  yapmış olanlardan oluşur.

YÜKSEK  İSTİŞARE DİVAN BAŞKANLIĞI VE KURULU

MADDE -28

Yüksek İstişare Divan Kurulu , Divanın  ilk toplantısında kendi üyeleri arasından seçilen  ve  üç  yıl görev yapacak olan , bir başkan ve  iki başkan yardımcısından oluşur. Yüksek İstişare Divanının bu seçim oturumunda,  en yaşlı üye toplantıya başkanlık eder.

Yüksek İstişare Divan Başkanı, üst üste en çok iki kez ve ancak bir dönem ara verdikten sonra yeniden seçilebilir. Herhangi bir nedenle Yüksek İstişare Divan Başkanlığı boşaldığı veya Divan Başkanının  görevini  yapamadığı durumda, en yaşlı Divan Başkan Yardımcısı ilk yapılacak Yüksek Divan Kurulu seçimine kadar Yüksek İstişare  

Divan Başkanının yerine geçer.


YÜKSEK İSTİŞARE DİVANI TOPLANTILARI

MADDE -29

Yüksek İstişare Divanı, her yıl en az bir defa olmak üzere Divan Başkanı tarafından tespit edilecek tarihlerde toplanır. Yüksek İstişare Divanını, Divan Başkanı toplantıya çağırır.

Ayrıca , Yüksek İstişare Divanı,

 1. Dernek Yönetim Kurulunun,

 2. Yüksek Divan üyelerinin 1/3 ‘ünün,

 3. Dernek Denetleme Kurulunun,gerekli  gördüğü hallerde de bunlardan birinin talebiyle  toplanır.

 

YÜKSEK İSTİŞARE DİVANININ GÖREV VE YETKİLERİ

 MADDE -30

Yüksek İstişare Divanının görevleri ve yetkileri şunlardır:

 • Genel olarak 

  1. Derneğin gelişmesini  ve  geleceğini ilgilendiren konularda inceleme ve araştırma yapmak, Tüzük hükümlerine uyulup uyulmadığını incelemek,

  2. Yönetim Kurulunun çalışma ve tasarrufları ile ilgili olarak Yönetim Kurulundan bilgi istemek, görüş ve düşüncelerini önermek,

  3. Tüzüğün değiştirilmesi doğrultusunda önerilerini  Yönetim Kuruluna sunmak,

  4. Genel Kurulun olağanüstü toplanmasını gerektirecek önemli hallerde toplantı yapılmasını Yönetim Kuruluna önermek,

  5. Yönetim Kurulunca istenilen konularda görüş ve önerilerini sunmak ,

  6. Bu tüzüğün kendisine verilen diğer görevleri  yapmak ve yetkileri kullanmak,

 • Aşağıdaki hallerde  genel kurul toplantı gündemi oluşturulmadan  önce ve on beş gün içinde yazılı cevap verilmesi kaydı ile Yönetim Kurulunca , Yüksek İstişare Divanı’nın  görüşünün alınması zorunludur;

 • Dernek taşınmazlarının  satışı, bağışlanması, vakfedilmesi, bunlar üzerinde ipotek, intifa ve irtifak hakkı kurulması,

 • Şube açılması veya yeni bir sosyal tesis kurulması,

 • Yatırım bütçesinin ¼ ünü aşan yatırım ödeneği artırılması.

 

YÜKSEK İSTİŞARE DİVAN BAŞKANLIK KURULUNUN GÖREVLERİ

MADDE- 31

      

Divan Başkanlık Kurulunun görevleri şunlardır  :

 1. Yüksek İstişare Divan toplantılarında alınan kararları uygulamak,

 2. Dernek Yönetim Kurulu ile işbirliği yaparak Dernek yararlarını gerektirecek sağlıklı ve yerinde  kararlar alınmasına yardımcı olmak,

 

YÜKSEK İSTİŞARE DİVANININ TOPLANTI GÜNDEMİ  İLE TOPLANTI VE KARAR YETER SAYILARI

MADDE- 32

Toplantı gündemi Divan Başkanlık Kurulu tarafından hazırlanır. Toplantıda gündeme geçilmeden, çoğunluk ile karar alınarak gündeme 

ek madde konulabilir.

Divan, en az kayıtlı 5 üyesi ile toplanır.

Kararlar oylamaya katılanların çoğunluğu ile alınır. 

 

DERNEK ŞUBELERİNİN KURULUŞU 
MADDE – 33

En az 10 müteşebbis üye adayının bulunduğu illerde, yazılı olarak yapılacak müracaat üzerine, Genel Kurul kararı ile şube açabilir. Şube açılacak ilde Yönetim Kurulunca yetki verilen en az 5 kişi tarafından şubenin açılacağı yerin en büyük mülki amirliğine yazılı müracaat yapılır. Bu yazıya; İlgili dernekler müdürlüğünce onaylanmış iki adet dernek tüzüğü, şube kurucuları arasında tüzel kişiliklerin bulunması halinde; bu tüzel kişilerin unvanı, yerleşim yeri ve kuruluşuna ait belgeler ile tüzel kişiliklerin organları tarafından yetkilendirilen gerçek kişi de belirtilmek kaydıyla bu konuda alınmış kararın fotokopisi, kurucular arasında yabancı uyruklular varsa, bunların Türkiye'de yerleşme hakkına sahip olduklarını gösterir belgelerin fotokopileri, geçici yönetim kurulu üyeleri ile yazışma ve tebligatı almaya yetkili kişi veya kişilerin adı, soyadı, yerleşim yerlerini ve imzalarını belirten liste, şube açılması için yönetim kuruluna verilmiş yetkiyi gösteren genel kurul kararının fotokopisi, kurucu olarak yetkilendirilmiş kişiler için alınmış dernek yönetim kurulu kararı fotokopisi eklenir.

Şubelerin, yönetimi-görev ve yetkileri; Şubeler, tüzel kişiliği olamayan, dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda özerk faaliyetlerde bulunmakla görev ve yetkili, tüm işlemlerinden doğan alacak ve borçlarından ötürü kendisinin sorumlu olduğu dernek iç örgütüdür.

 Şubenin organları, genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kurulu’dur.Şubeler, olağan genel kurul toplantılarını, iki yılda bir kasım ayında tamamlamak ve yönetim kuruluna 5 asil-5 yedek üye, denetim kuruluna da 3 asil-3 yedek üye seçerek, genel kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine ve genel merkezlerine bildirmek zorundadırlar.


DERNEĞİN GELİR KAYNAKLARI 
MADDE -34

Derneğin gelir kaynakları: 
1) Üyelik Aidatı: Derneğe giriş aidatı 50, yıllık aidat da 30 TL dir. Bu rakamları Yönetim Kurulu belirler.
2) Kişilerin kendi isteği ile Derneğe başvurarak yaptıkları ayni ve nakdi bağışlar ve yardımlar, 
3) Derneğin Mal varlığından ve Amacı doğrultusundaki hizmet konularına uygun faaliyet biçimlerinden elde edilen gelirler, 
4) Dernekçe yapılan yayınlar ve tertiplenen piyango, balo, konser, çay, ve yemekli toplantılar, spor faaliyeti ve yarışma ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler, 
5) Yardım ve bağışlar, 
6) Amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için kurduğu yardımlaşma sandıklarından elde edilen gelirlerdir.

TUTULMASI MECBURİ DEFTERLER  
MADDE – 35

1) Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2) Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3) Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve  giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4)  Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

5)  İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

6)  Alındı Belgesi Kayıt Defteri : Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

Derneğin ticari işletmesi olduğu takdirde; ticari işletme için ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine uygun defter tutulur.Dernekler yönetmeliğinde, ilgili yıla ait ilan edilen yıllık gelir sınırını aşıp bilanço esasına göre defter tutmak gerektiğinde söz konusu yönetmeliğin 31 ve 32 .maddelerinde açıklanan usullere uyulur. 
 

GELİR-GİDER USULÜ VE BORÇLANMA

MADDE-36

Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir.Bu belgeler yönetim kurulu kararı ile matbaaya bastırılır.  Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.Alındı Belgesinde ödeme ve bağışta bulunanın açık kimliği ve imzası bulunur.Dernek adına aidat ve bağış toplayacak kişi veya kişileri, Yönetim Kurulu bir kararla o yerin en büyük mülki amirliğine tescil ettirilir. Bu suretle görevliler için bir yıl süreli “Yetki Belgesi’’ alınır. Dernek adına bankada hesap açtırılır ve gelirler bu bankadaki hesapta tutulur.

Yönetim Kurulunca belirtilen işler için saymana uygun miktarda avans verilebilir. Ancak, gelecek ilk oturumda bu avansın mahsubu yapılır. Dernek giderlerinin harcama Belgeleri ile yapılması zorunludur. Harcama belgeleri olarak fatura, kasa fişi, gider pusulası gibi belgeler kullanılır. Defter ve belgelerin, en az 5 yıl saklanması  zorunludur. Dernek  faaliyetlerini yürütebilmek ve amacını gerçekleştirebilmek için, ihtiyaç duyulması halinde Yönetim Kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımları olabileceği gibi, nakit olarak da yapılabilir. Ancak, bu borçlanma derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek boyutta olamaz. 
 

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ 
MADDE -37

Tüzük değişikliği Genel Kurul kararıyla yapılır. Tüzük değişikliği ancak Genel Kurul Gündeminde yer almışsa veya toplantıda hazır bulunan üyelerin onda birinin yazılı isteği üzerine gündeme alınırsa genel kurulda görüşülür. Tüzük değişikliğine ilişkin karar verecek olan genel kurul,  üyelerin üçte ikisinin katılımıyla toplanır; Tüzük değişikliğine karar verme yeter sayısı; genel kurul üyelerin üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Tüzük değişikliğine ilişkin kararlar, toplantıya katılanların üçte ikisinin oyuyla alınır. 

DERNEĞİN FESHİ (DAĞITILMASI)
MADDE -38

Derneğin Genel Kurul kararı ile feshi her zaman mümkündür.Bunun için Genel kurula katılan üyelerin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması gerekir.Bu sağlanamazsa üyeler ikinci toplantıya çağrılır. İkinci toplantıya katılanların-sayısı ne olursa olsun-üçte ikisinin kararı gerekir Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.  .Genel Kurulca fesih kararı verilmesi halinde, üç kişilik ‘’Tasfiye kurulu bu iş için görevlendirilir; Fesih halinde Derneğin mal varlığı Haydarpaşa Lisesine devredilir. 

Derneğin Feshi 5 gün içerisinde mahallin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir.

 

MEVCUT YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV SÜRESİ

GEÇİCİ MADDE-

Tüzüğün 16. maddesinde yapılan değişiklik esnasında görevli olan yönetim kurulu 

asil ve yedek üyeleri, yalnızca görev süresinin bitimini takip eden  iki dönem için 

yönetim kurulu asil ve yedek üyeliğine aday olabilir ve seçilebilirler. 

KURUCULAR:

AD SOYADI
DOĞUM YERİ TARİHİ
MESLEĞİ
DOĞUM TARİHİ
HAYRETTİN NUHOĞLU
OF
İNŞAAT MÜHENDİSİ
1953
ORHAN UZUN
RİZE
METALURJİ MÜHENDİSİ
1953
MEHMET ALİ AYDINLAR
ARAPGİR
MALİ MÜŞAVİR
1956
EMİN GÖKALP BAŞ
ESKİŞEHİR
DİŞ DOKTORU
1955
ENVER YÜCEL
BULANCIK
ÖĞRETMEN
1957
MEHMET BİLİR
İSTANBUL
KİMYA MÜHENDİSİ
1953
ORHAN YILMAZ
OF
İKTİSATÇI-TÜCCAR
1952
bottom of page